หัวหน้าหน่วยงาน

ชื่อ : นางสาวนภัทร นามสีฐาน
Name : Miss Naphat Namseethan
E-mail : nwannapa@kku.ac.th
ตำแหน่ง : นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ชำนาญการ (หัวหน้างานยุทธศาสตร์และการคลัง)

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ, งบประมาณ, อัตรากำลัง, OKRs, รายงานประจำปี, ความเสี่ยงและควบคุมภายใน, Good Governance

บุคลากรในหน่วยงาน

ชื่อ : นางสาวพรทิพย์ คำหล้า
Name : Ms. Pornthip Kumlar
E-mail : pornkum@kku.ac.th
ตำแหน่ง : นักวิชาการแผนและสารสนเทศ

• แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
• งบประมาณ
• อัตรากำลัง
• รายงานประจำปี
• ความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ชื่อ : นางสาวพิริญา อินทรกำแหง
Name : Ms.Piriya Intarakamhang
E-mail : piriin@kku.ac.th
ตำแหน่ง : นักวิชาการแผนและสารสนเทศ

• ประกันคุุณภาพการศึกษา
• OKRs
• EdPEx

ชื่อ : นายจิราวุฒิ ผิวพันคำ
Name : Mr. Jirawut Piwphankum
E-mail : jirapiw@kku.ac.th
ตำแหน่ง : นักวิชาการแผนและสารสนเทศ

• แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
• สารสนเทศด้านยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

งานแผนยุทธศาสตร์ และแผนประจำปี

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

          – รายงาน OKR 2563 – 2566
          – รายงานแผนยุทธศาสตร์
          – รายงานแผนปฏิบัติการ

งานงบประมาณ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

งานความเสี่ยงและควบคุมภายใน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

งานอัตรากำลัง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

คณะกรรมการ QA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

การดำเนินงาน EdPEx

การประกันคุณภาพภานใน

การประกันคุณภาพหลักสูตร

การประกันคุณภาพภายนอก

ข้อมูลด้านการพัฒนาคุณภาพ

เกณฑ์/ประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สารสนเทศด้านยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพ

ติดต่อ : โทร 144, 48245

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com