หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรการพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรการพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

จำนวนนักศึกษา

600

ปริญญาตรี

285

บัณฑิตศึกษา

90

หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

40

อบรมเฉพาะทาง (ต่อปี)

ข่าวสารและกิจกรรม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครหลักสูตร “การให้การปรึกษาเบื้องต้น สำหรับพยาบาล” รุ่นที่ 1

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลวิชาชีพ และผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การให้การปรึกษาเบื้องต้น สำหรับพยาบาล” รุ่นที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2567      ...

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการแผนและสารสนเทศ เลขประจำตำแหน่ง 2937 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศรายชื่อ Download

Read More

WE ARE READY TO WORK.

"มุ่งมั่นทำงานอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของการจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง ร่วมคิดร่วมทำอย่างสร้างสรรค์ เคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม"

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com