หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรการพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

จำนวนนักศึกษา

ปัจจุบัน

600

ปริญญาตรี

285

บัณฑิตศึกษา

90

หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

40

อบรมเฉพาะทาง (ต่อปี)

WE ARE RADY TO WORK

" มุ่งมั่นทำงานอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของการใช้ข้อมูลจริง ร่วมคิด ร่วมทำอย่างสร้างสรรค์ เคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม "

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com