ตราสัญลักษณ์ภาษาไทย

ตราสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษ

ทำเนียบคณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด นิยมวิภาต
ผู้ก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
คณบดีท่านแรกวาระ พ.ศ. 2514 – 2522

รองศาสตราจารย์ กัลยา พัฒนศรี
คณบดี 3 วาระ
พ.ศ. 2522 – 2526
พ.ศ. 2531 – 2534
พ.ศ. 2539 – 2542

รองศาสตราจารย์ พรรณี เหมือนวงศ์
คณบดีวาระ พ.ศ. 2527 – 2530

รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์
คณบดีวาระ พ.ศ. 2536 – 2538

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ศรีธัญรัตน์
คณบดีวาระ พ.ศ. 2542 – 2546

รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
คณบดีวาระ พ.ศ. 2546 – 2549

รองศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร ทองกระจาย
คณบดี 2 วาระ
พ.ศ. 2549 – 2552
พ.ศ. 2552 – 2554

รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา นันทบุตร
คณบดีวาระ พ.ศ. 2554 – 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี
คณบดีวาระ พ.ศ. 2558 – 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง
คณบดีวาระ พ.ศ. 2562 – 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร
คณบดีวาระ พ.ศ. 2566 – ปัจจุบัน

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com