การดำเนินการหลักสูตร
 วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
  ภาคการศึกษาต้น         เดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน
  ภาคการศึกษาปลาย     เดือนมกราคม – เดือนเมษายน
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
   1) ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 5 ข้อ 21.2 ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตตามที่หลักสูตรกำหนด หรือเป็นไปตามระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่
   2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการพยาบาลหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง
   3) มีประสบการณ์ทำงานพยาบาลวิชาชีพ อย่างน้อย 1 ปี และ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลชั้นหนึ่ง ที่ยังไม่หมดอายุ ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่ไม่มีระบบการให้ใบอนุญาตต้องมีใบรับรองการขึ้นทะเบียนในประเทศของตน
   4) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ดังนี้
      4.1) ผลการสอบ TOEFL (Paper Based) ไม่ต่ำกว่า 470 คะแนน หรือ TOEFL (Computer Based) ไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน หรือ TOEFL (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 52 คะแนน หรือ TOEFL (Institutional Testing Program) ไม่ต่ำกว่า 470 คะแนน หรือ IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน หรือ TU-GET (1000 คะแนน) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ CU-TEP (120 คะแนน) ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับตั้งแต่วันสอบจากสถาบันที่มีการทดสอบ
  5) ในกรณีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ (2) (3) และ (4) ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการหลักสูตร
ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
        กรณีนักศึกษาเป็นชาวต่างชาติที่ไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ไม่คุ้นเคยในวัฒนธรรมของไทย และไม่คุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานที่ต้องติดต่อและแหล่งฝึกปฏิบัติงาน ดังนั้น ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ได้แก่
1. การสื่อสารทั้งในด้านการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตประจำวัน
2. การค้นคว้า อ่าน และเขียนเป็นภาษาอังกฤษ
3. การปรับตัวเข้ากับบุคคลและระเบียบปฏิบัติต่างๆ
 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
1. จัดปฐมนิเทศ พร้อมแจกคู่มือ ระเบียบ แนวปฏิบัติการศึกษา และรายละเอียดหลักสูตร
2. การเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสารที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน การสืบค้น และวัฒนธรรมไทยให้กับนักศึกษาต่างชาติ
3. จัดให้มีเพื่อนดูแล (Buddy) เป็นนักศึกษาไทยอย่างน้อย 1 คนต่อนักศึกษาต่างชาติ 1 คน
4. การจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป
5. จัดให้มีนักศึกษารุ่นพี่เป็นพี่เลี้ยง
6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านวิเทศสัมพันธ์อำนวยความสะดวกและชี้แจงในกฎระเบียบต่างๆ
7. การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยจัดให้มีการอบรมด้านการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษทางวิชาการ การมีอาจารย์ชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษมาให้ความช่วยเหลือ แนะนำ ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษา นอกจากนั้นนักศึกษาต้องผ่านการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น หากนักศึกษาได้ผลการสอบต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะต้องเข้ารับการอบรมทักษะภาษาอังกฤษจัดอบรมโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com