ชื่อหลักสูตร    
ภาษาไทย:หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
ภาษาอังกฤษ:Master of Nursing Science Program International Program
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
ชื่อย่อ  (ภาษาไทย):พย.ม. หลักสูตรนานาชาติ
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Nursing Science International Program
ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ):M.N.S. International Program
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
– แผน ก แบบ ก 2      36   หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาโท  แผน ก แบบ ก 2
– ภาษาที่ใช้ ภาษาอังกฤษ
– การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาชาวต่างประเทศ และนักศึกษาไทยที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
– ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
– การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com