ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญา
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งใน องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ การพยาบาล ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ เปลี่ยนแปลงไปตามสังคม และวัฒนธรรมที่เป็นพลวัตร ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลจึงต้องเป็นนักวิจัยและนักวิชาการที่มีคุณภาพสูง มีวิธีคิดเชิงปรัชญา มีทักษะการวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์ความแตกต่างที่ซับซ้อนอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ พัฒนาศาสตร์ทางการพยาบาล และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน  ชี้นำสังคม ให้ข้อเสนอในการแก้ปัญหาด้วยทางเลือกใหม่ ที่นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมเพื่อความเสมอภาคทางสุขภาพ ทั้งในระดับชาติและระดับสากลมีจริยาที่ดีผ่านการเป็นแบบอย่างของการเป็นผู้ประพฤติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพและสังคม สามารถจัดการกับปัญหาทางจริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพที่ซับซ้อนด้วยความรู้ที่ถูกต้อง มีค่านิยมที่ดีงาม ทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ร่วมงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
วัตถุประสงค์
– หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
– มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และ มีภาวะผู้นำและเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
– มีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในศาสตร์ทางการพยาบาลและ ศาสตร์ในสาขาอื่นที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง นำมาใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่ซับซ้อน และผลกระทบของศาสตร์ทางการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพและเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคทางสุขภาพ
– มีทักษะทางปัญญา สามารถออกแบบและดำเนินการโครงการวิจัยโดยบูรณษการองค์ความรู้ทั้งในมุมลึกและมุมกว้าง ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อการแก้ปัญหาทางวิชาการหรือการปกิบัติงานที่ซับซ้อน หรือ การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ หรือ แนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ ในสาขาวิชาการพยาบาลได้อย่างมีนัยสำคัญ
– มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และ วางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์  การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนำปสู่การพัฒนาความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com