ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์
ภาษาอังกฤษ:Doctor of Philosophy Program in Nursing Science 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):Doctor of Philosophy (Nursing Science)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):Ph.D. (Nursing Science)
วิชาเอก ไม่มี
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
– แบบ 1.1   ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต
– แบบ 2.1   ไม่น้อยกว่า  55 หน่วยกิต
– แบบ 2.2   ไม่น้อยกว่า  82 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ:  หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 1.1, 2.1 และ 2.2
ภาษาที่ใช้: ภาษาอังกฤษ
การรับเข้าศึกษา: รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น: ไม่มี
ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
– หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2562
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. นักวิจัย   2. อาจารย์   3. นักวิชาการ   4. ผู้จัดการงานวิจัย

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com