ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิวาวรรณ เทพา
Name : Dr.Thiwawan Thepha
E-mail : tthiwawan@kku.ac.th

Research cluster

BIO :

        Asst. Prof. Dr. Thiwawan Thepha is a Registered nurse and Midwife. She has been the lecturer of faculty of Nursing, Khon Kaen University since 2007. She has experience in midwifery educator more than 10 years. She is being the member of “The Nurses’ Association of Thailand”. She completed her PhD at the University of Aberdeen, United Kingdom in 2019. Her PhD title is “Six-Month Exclusive Breastfeeding Intervention Model in Northeast Thailand”. Her research focuses on breastfeeding, the impact of social media to the effectiveness of breastfeeding, natural birth, antenatal care, postpartum care and etc. She experts in, quantitative research, especially Q-method and Multidimensional scaling, qualitative research, and also mixed method (Concept mapping). She has international publication in SCOPUS, ISI, and also, in Thailand, TCI.  She has nearly a hundred citation in publication and peer review.

Degree :

          • Ph.D. (Nursing), School of Medicine and Dentistry, University of Aberdeen, United Kingdom
          • M.NS. (Adult Nursing), Khon Kaen university, Thailand
          • B.N.S. Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand

Expertise :
          Midwifery, Antenatal care, Labour, Postpartum care, Breastfeeding.

Research Interest :
          Breastfeeding, The impact of social media to the effectiveness of breastfeeding, Natural birth, Antenatal care, Postpartum care

1. ผลของการใช้สถานการณ์จำาลองเสมือนจริงในการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการผดุงครรภ์ ต่อความรู้ ความพึงพอใจและความมั่นใจในตนเองของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
2. คุณภาพแบบประเมินความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว 6 เดือนของสามี: ฉบับภาษาไทย.
3. The Evaluation of Training for Health-Care Professionals and Community Leaders Regarding 6-Month Exclusive Breastfeeding in Northeast Thailand.
4. Q-methodology identifies distinctive viewpoints of the facilitators and barriers to six-month exclusive breastfeeding in Northeast Thailand.
5. ความรู้ ทัศนคติ และการรับรู้พฤติกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวนาน 6 เดือน ของสามีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: การศึกษาในโรงพยาบาลตติยภูมิ.
6. การจัดการความรู้เรื่องความสำเร็จโครงการสร้างระบบเครือข่าย การขนส่งน้ำนมจากอกแม่สู่ลูก เขตสุขภาพที่ 7.
7. Concept mapping to reach consensus on a 6‐month exclusive breastfeeding strategy model to improve the rate in Northeast Thailand.
8. การพัฒนาชุดนวัตกรรมการประเมินภาวะสูญเสียเลือดในระยะคลอด.
9. Perceptions of northeast Thai breastfeeding mothers regarding facilitators and barriers to six-month exclusive breastfeeding: focus group discussions.
10. Facilitators and Barriers to Exclusive Breastfeeding in Thailand: A Narrative Review.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com