บุคลากรประจำหน่วย​

หัวหน้าหน่วยงาน

ชื่อ : วินัดดา ทองปลิว
Name : Mrs.Vinadda Thongpliw
E-mail : tvinad@kku.ac.th
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (หัวหน้างานกิจการพิเศษ)

บริหารจัดการภายในศูนย์ฯ วางแผน จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

บุคลากรภายในหน่วยงาน

ชื่อ : นางสายฝน เศรษฐวัชระ
Name : Ms.Saifon Settawatchara
E-mail : saifone@kku.ac.th
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง
หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลเด็กปฐมวัย

ชื่อ : นางทองนาค กาบบัวลอย
Name : Mrs. Tongnark Kabbualoy
E-mail : tongnark@kku.ac.th
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง
หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลเด็กปฐมวัย

ชื่อ : นางชญาดา มรรควัลย์
Name : Mrs.Chayada Mackawan
E-mail : chaymac@kku.ac.th
ตำแหน่ง : ครูและพี่เลี้ยง
หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลเด็กปฐมวัย

ชื่อ : นางสาวสุปราณี ปัญญาดา
Name : Ms.Supranee Panyada
E-mail : suprpun@kku.ac.th
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่รับผิดชอบ : วางแผน จัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย

ชื่อ : นางสาวมนสิชา นามวงศ์ษา
Name : Ms. Monsicha Namwongsa
E-mail : manupa@kku.ac.th
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
หน้าที่รับผิดชอบ : บริหารเอกสารงานทั่วไป ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ 

ชื่อ : นางทองศุก กองไชยสงค์
Name : Mrs.Thongsuk Kongchaisong
E-mail : tongsuk@kku.ac.th
ตำแหน่ง : ครูและพี่เลี้ยง
หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลเด็กปฐมวัย

ชื่อ : นางสุนทร สัตนันท์
Name : Mrs.Sunthon Satanan
E-mail : soomsa@kku.ac.th
ตำแหน่ง : ครูและพี่เลี้ยง
หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลเด็กปฐมวัย

ชื่อ : นางเสาวรส ด้วงวังหิน
Name : Mrs.Saowarot Duangwanghin
E-mail : saowadu@kku.ac.th
ตำแหน่ง : ครูและพี่เลี้ยง
หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลเด็กปฐมวัย

ชื่อ : นางเกษรา โคตรภักดี
Name : Mrs.Ketsara Khotphakdee
E-mail : kessko@kku.ac.th
ตำแหน่ง : ครูและพี่เลี้ยง
หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลเด็กปฐมวัย

ชื่อ : นางสาวนงนุช อิ่มนาง
Name : Ms.Nongnuch Aimnang
E-mail : nongai@kku.ac.th
ตำแหน่ง :ครูและพี่เลี้ยง
หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลเด็กปฐมวัย

ชื่อ : นางสาวจินตนา อินทโส
Name : Ms.Jintana Intaso
E-mail : jintin@kku.ac.th
ตำแหน่ง : ครูและพี่เลี้ยง
หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลเด็กปฐมวัย

ชื่อ : นางรมิดา พุทธลา
Name : Mrs. Ramida Puthlar
E-mail : ramipu@kku.ac.th
ตำแหน่ง : ครูและพี่เลี้ยง
หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลเด็กปฐมวัย

ชื่อ : นางสาวอภิชญาณา บริวาล
Name : Ms.Apitchayana Boriwan
E-mail : apitbo@kku.ac.th
ตำแหน่ง : ครูและพี่เลี้ยง
หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลเด็กปฐมวัย

ชื่อ : นางปาริชาติ ดวงพรหม
Name : Mrs.Parichat Doungphom
E-mail : paricpa@kku.ac.th
ตำแหน่ง : ครูและพี่เลี้ยง
หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลเด็กปฐมวัย

ชื่อ : นางสาวฉวีวรรณ เหล่าสุวรรณ
Name : Ms. Chaweewan Laosuwan
E-mail : chaweela@kku.ac.th
ตำแหน่ง : ครูและพี่เลี้ยง
หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลเด็กปฐมวัย

ชื่อ : นางสาวจุฑามาศ ทองขาว
Name : Ms.Jutamart Tongkao
E-mail : juthto@kku.ac.th
ตำแหน่ง : ครูและพี่เลี้ยง
หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลเด็กปฐมวัย

ชื่อ : .นางสาวธนพร แก้วสุข
Name : Ms.Tanaphorn Kaewsuk
E-mail : tanaka@kku.ac.th
ตำแหน่ง : ครูและพี่เลี้ยง
หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลเด็กปฐมวัย

ชื่อ : นางสาวอรวรรณ์ เหล่าสุวรรณ
Name : Ms. Orawan Laosuwan
E-mail : orawla@kku.ac.th
ตำแหน่ง : ครูและพี่เลี้ยง
หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลเด็กปฐมวัย

ชื่อ : นางสาวโจแอนนส มะโนชัย
Name : Joanna Manochai
E-mail : joanna@kku.ac.th
ตำแหน่ง : ครูและพี่เลี้ยง
หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลเด็กปฐมวัย

ชื่อ : นางสาวชลธิชา คนใหญ่
Name : Ms. Chonticha Konyai
E-mail : chontich@kku.ac.th
ตำแหน่ง : ครูและพี่เลี้ยง
หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลเด็กปฐมวัย

ชื่อ : นางสมดี รีสี
Name : Mrs.Somdee Reesee
E-mail : somdre@kku.ac.th
ตำแหน่ง : แม่ครัว
หน้าที่รับผิดชอบ : ประกอบปรุงอาหารให้กับเด็ก

ชื่อ : นางสาวอภิญญา รีสี
Name : Ms. Apinya Reesee
E-mail : apinre@kku.ac.th
ตำแหน่ง : แม่ครัว
หนเาที่รับผิดชอบ : ประกอบปรุงอาหารให้กับเด็ก

ชื่อ : นางสาวณัฐฐาพร ทาคำใจ
Name : Ms. Natthaporn Thankhamjai
E-mail : natth@kku.ac.th
ตำแหน่ง : แมบ้าน
หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลความสะอาดภายในและภายนอกอาคาร

ชื่อ : นางสาวจิราภรณ์ อังคะณีย์
Name : Ms. Jiraporn Angkanee
E-mail : jiraan@kku.ac.th
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลความสะอาดภายในและภายนอกอาคาร

ชื่อ : นางสาวสุพัตรา ทรัพย์พล
Name : Ms.Supatra Sabphon
E-mail : supasab@kku.ac.th
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลความสะอาดภายในและภายนอกอาคาร

ติดต่อ

โทร. 126, 42483 / 043-202-322

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com