หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพยาบาล

ชื่อ : นางจินตนาพร คงสุวรรณสม
Name : Mrs.Jintanaporn Kongsuwanasom
E-mail : jintko@kku.ac.th
ตำแหน่ง : พนักงานห้องปฏิบัติการ

บุคลากรในหน่วยงาน

ชื่อ : นางสมบูรณ์ คำอ้อ
Name : Mrs.Sombooln Kumo
E-mail : sombku@kku.ac.th
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตห้องทดลอง

ชื่อ : นางสาวกนกพร สหุนาฬุ
Name : Ms.Kanokporn Sahunalu
E-mail : kanoksa@kku.ac.th
ตำแหน่ง : พนักงานห้องทดลอง

ชื่อ : นางสาวณัฐรัฐ มูลมาตย์
Name : Ms. Nuttarat Moolmart
E-mail : nuttamo@kku.ac.th
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานแผนยุทธศาสตร์ และแผนประจำปี

– แบบฟอร์มยืมอุปกรณ์และขอใช้ห้องฝึกปฏิบัติทักษะวิชาชีพการพยาบาล คลิกที่นี่

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com