บุคลากรประจำหน่วย​

หัวหน้าหน่วยงาน

ชื่อ : นางกฤษณา กลางเภา
Name : Mrs. Kritsana Klangphaow
E-mail : kidsana@kku.ac.th
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

ช่วยราชการจากสำนักหอสมุด จัดซื้อวารสารภาษาต่างประเทศ ตำรา วารสาร-นิตยสาร สืบค้นฐานข้อมูล ตำรา ต่างๆ ในห้องสมุด

บุคลากรภายในหน่วยงาน

ชื่อ : นางสาวพรพรรณ สมคะเนย์
Name : Ms.Pornphan Somkanae
E-mail : pornso@kku.ac.th
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ

• งานเอกสาร ขออนุมัติ จัดซื้อ
• เบิกจ่าย ตำรา ภาษาไทยและต่างประเทศ วารสาร-นิตยสาร
• ประสานงาน

ชื่อ : นางสาวอาทิตยาภรณ์ แขมภูเขียว
Name : Ms.Arthitayaporn Khampookhiaw
E-mail : arthikh@kku.ac.th
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

• เคาเตอร์ ยืม-คืน หนังสือ
• จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com