บุคลากรประจำหน่วย​

หัวหน้าหน่วยงาน

ชื่อ : นางสาวพัฐชญาณ์ พิชิตวงศ์ชัย
Name : Ms.Phatchaya Phichitwongchai
E-mail : psarunya@kku.ac.th
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

งานด้านการรับเข้าระดับบัณฑิตศึกษา/งานด้านทะเบียนประวัติ/งานด้านลงทะเบียน/งานจัดทำ มข.30/ส่งเกรดรายวิชาที่เปิดสอน/งานด้านการจัดการตารางเรียน ตารางการใช้ห้อง/งานด้านการขออนุมัติสำเร็จการศึกษา/งานด้านทุนผู้ช่วยสอน (TA)/งานด้านประชุมบริหารการศึกษา

บุคลากรภายในหน่วยงาน

ชื่อ : นางสาวหทัยชนก ลี้วิชัย
Name : Ms. Hathaichanok Leevichai
E-mail : lhatha@kku.ac.th
ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์

• ความร่วมมือกับต่างประเทศ
• นักศึกษานานาชาติ
• นักศึกษาแลกเปลี่ยน
• หลักสูตรปริญญาเอก
• หลักสูตรปริญญาโท นานาชาติ

ชื่อ : นายเด่นชัย สิมมา
Name : Mr.Denchai Simma
E-mail : dencsi@kku.ac.th
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

• งานสอบวิทยานิพนธ์
• เบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน
• ประเมินการสอนอาจารย์รายบุคคลประจำปี
ติดต่อ

โทร. 116, 107, 48240, 48250

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com