บุคลากรประจำหน่วย​

หัวหน้าหน่วยงาน

ชื่อ : นางรัศมี ประสงค์แสงทอง
Name : Mrs. Ratsamee Prasongsaengthong
E-mail : prassa@kku.ac.th
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

ดูแล และติดตามงานด้านหอพักนักศึกษา(ห้องพักตั้งแต่รับเข้าจนถึงย้ายออก, การซ่อมบำรุง),บริหารจัดการโครงการและเบิกจ่ายในระบบ,ควบคุมการเบิกจ่ายด้านการและพัสดุ , ดูแลบริหารจัดการบุคลากรหอพัก, จัดทำรายงานการเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระค่าบำรุงหอพัก และค่าประกันของเสียหาย, การจัดทำฐานระบบผู้เข้าพัก

บุคลากรภายในหน่วยงาน

ชื่อ : นางสาวไพจิตร ดาบดามแก้ว
Name : Ms. Phaichit Dapdamkaew
E-mail : dpaiji@kku.ac.th
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
หน้าที่รับผิดชอบ : ธุรการประจำหอพักนักศึกษาฯ

ชื่อ : นางอังคณา วินากร
Name : Mrs. Aungkana Winagorn
E-mail : aungwi@kku.ac.th
ตำแหน่ง : คนงาน
หน้าที่รับผิดชอบ : แม่บ้านประจำหอพักฯ ชั้น 4-6 อาคาร B

ชื่อ : นางสาวศิราธร ศรีหาทน
Name : Ms. Sirathorn Srihathon
E-mail : sirasr@kku.ac.th
ตำแหน่ง : คนงาน
หน้าที่รับผิดชอบ : แม่บ้านประจำหอพักฯ ชั้น 5-6 อาคาร C และ ชั้น 5-6 อาคาร D

ชื่อ : นางรัชนี คำสุพรม
Name : Mrs. Ratchanee Kumsuprom
E-mail : ratcku@kku.ac.th
ตำแหน่ง : คนงาน
หน้าที่รับผิดชอบ : แม่บ้านประจำหอพักฯ ชั้น 1-4 อาคาร D

ชื่อ : นางรัศมี ปลัดขวา
Name : Mrs. Russamee Praludkwa
E-mail : russpr@kku.ac.th
ตำแหน่ง : คนงาน
หน้าที่รับผิดชอบ : แม่บ้านประจำหอพักฯ ชั้น 1-3 อาคาร B

ชื่อ : นางสมควร คำเคนม่วง
Name : Mrs. Somkhuan Khamkhenmuang
E-mail : somkph@kku.ac.th
ตำแหน่ง : คนงาน
หน้าที่รับผิดชอบ : แม่บ้านประจำหอพักฯ ชั้น 1-3 อาคาร C

ชื่อ : นายรัฐพล เพชรวิเศษ
Name : Mr. Rattapol Petviset
E-mail : rattpe@kku.ac.th
ตำแหน่ง : คนสวน
หน้าที่รับผิดชอบ : คนสวนประจำหอพักฯ

ชื่อ : นางสาวปิ่นประภา แขไข
Name : ………………..    …………………….
E-mail : ……………………..@…………….
ตำแหน่ง : …………………………………………..
หน้าที่รับผิดชอบ : แม่บ้านประจำหอพักฯ ชั้น 1-3 อาคาร A

ชื่อ : นางสาวพรเพ็ญ ขุนเวียงจันทร์
Name : Ms. Pornpen Kunwangjun
E-mail : pornkun@kku.ac.th
ตำแหน่ง : คนงาน
หน้าที่รับผิดชอบ : แม่บ้านประจำหอพักฯ ชั้น 4-6 อาคาร A

ติดต่อ

โทร. 0-4320-2407 ต่อ 121 , 48294

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com