บุคลากรประจำหน่วย​

หัวหน้าหน่วยงาน

ชื่อ : นางสุพัตรา สุวรรณประเทศ
Name : Mrs.Supattra Suwannaprated
E-mail : ssupattra@kku.ac.th.
ตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไป

งานที่รับผิดชอบ

บุคลากรภายในหน่วยงาน

ชื่อ : นางยุพร แก้วไวยุทธ
Name : Mrs.Yuporn Kaewwaiyut
E-mail : yupornka@kku.ac.th
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ

แม่บ้านประจำชั้น 1-2 อาคาร 2

ชื่อ : นายปัญญา สวัสดิ์
Name : Mr. Panya Sawate
E-mail : panysa@kku.ac.th
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์/รถบัส

ชื่อ : นายสมชาย สาผิว
Name : Mr. Somchai Sapiw
E-mail : somhsa@kku.ac.th
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์/รถตู้

ชื่อ : นายอดุลย์ ปลัดขวา
Name : Mr. Adul Paladkhwa
E-mail : ardopr@kku.ac.th
ตำแหน่ง : แม่บ้าน

แม่บ้านทำความสะอาดโดยรอบคณะพยาบาลศาสตร์และหอพักนักศึกษาฯ

ชื่อ : นายวีรพล แจ้งพรมมา
Name : Mr. Weeraphol Jangpromma
E-mail : weeraja@kku.ac.th
ตำแหน่ง : พนักงานช่างเทคนิค

บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา บริการติดตั้ง ระบบไฟฟ้า/ประปา/วัสดุ (บริเวณคณะ+หอพัก+ศูนย์ความเป็นเลิศฯ)

ชื่อ : นางพัชราภรณ์ สีโยเฮียง
Name : Mrs. Patcharaporn Seeyoheang
E-mail : phatna@kku.ac.th
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ

ธุรการประจำหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ชื่อ : นายคำพันธ์ ปะจันสี
Name : Mr.Khanpan Pachansee
E-mail : khampac@kku.ac.th
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์/ รถมินิบัส

ชื่อ : นายวิจารย์ โคตรภักดี
Name : Mr. Wijarn Kotpugdee
E-mail : wijako@kku.ac.th
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์/ รถตู้

ชื่อ : นายสุรศักดิ์ สีหาวัตร
Name : Mr. Surasak Srihawat
E-mail : surasr@kku.ac.th
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์

ชื่อ : นายอนุชา เหล่าชัย
Name : Mr. Anucha Laochai
E-mail : anuclao@kku.ac.th
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์/รถตู้

ชื่อ : นายสัตยา อัตฤทธิ์
Name : Mr. Sattaya Adtarit
E-mail : sattad@kku.ac.th
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์ / รถตู้

ชื่อ : นางสุดใจ ภูโตนนา
Name : Mrs.Sudjai Phootonna
E-mail : sutcph@kku.ac.th
ตำแหน่ง : นักการภารโรง

แม่บ้านประจำชั้น 3 อาคาร 6

ชื่อ : นางสาวสมบูรณ์ชู ชินบุตร
Name : Ms.Sombunnchu Chinabutr
E-mail : sombch@kku.ac.th
ตำแหน่ง : นักการภารโรง

แม่บ้านประจำชั้น 2 อาคาร 1

ชื่อ : นางสาวอาริยา กาบขน
Name : Ms.Arriya Kabkhon
E-mail : arriya@kku.ac.th
ตำแหน่ง : นักการภารโรง

แม่บ้านประจำชั้น 1 อาคาร 6

ชื่อ : นางสุภาพรรณ หมื่นทุน
Name : Mrs. Suphaphan Muenthum
E-mail : suphmu@kku.ac.th
ตำแหน่ง : นักการภารโรง

แม่บ้านประจำชั้น 2 อาคาร 6 และ ชั้น 5 อาคาร 2

ชื่อ : นางทองปาน ศรีผาย
Name : Mr. Thongpan Sripay
E-mail : thonsri@kku.ac.th
ตำแหน่ง : นักการภารโรง

แม่บ้านประจำชั้น 6 อาคาร 6

ชื่อ : นางธัญญามาศ จอมทอง
Name : Mrs. Thanyamart Jomthong
E-mail : somoon@kku.ac.th
ตำแหน่ง : นักการภารโรง

แม่บ้านประจำชั้น 3 อาคาร 2

ชื่อ : นางเพชรา เพียจันทร์
Name : Mrs.Phetchara Phiachan
E-mail : petcpi@kku.ac.th
ตำแหน่ง : นักการภารโรง

แม่บ้านประจำชั้น 1,3 อาคาร 1

ชื่อ : นายวีระยุทธ คำเพาะ
Name : Mr. Werayut Kumpor
E-mail : weraku@kku.ac.th
ตำแหน่ง : คนสวน

แม่บ้านทำความสะอาดโดยรอบคณะพยาบาลศาสตร์และหอพักนักศึกษาฯ

ชื่อ : นายบุญนำ วงลาษี
Name : Mr. Boonnum Wonglasee
E-mail : boonwo@kku.ac.th
ตำแหน่ง : นักการภารโรง

แม่บ้านประจำชั้น 7 อาคาร 6

ชื่อ : นางสาวนาถยา กาวิชัย
Name : Ms.Nattaya Kawichai
E-mail : nattaka@kku.ac.th
ตำแหน่ง : นักการภารโรง

แม่บ้านประจำชั้น 4 อาคาร 6

ชื่อ : นางสาวสุดารัตน์ ซุยกระเดื่อง
Name : Ms.Sudarat Suikradueng
E-mail : sudasu@kku.ac.th
ตำแหน่ง : นักการภารโรง

แม่บ้านประจำชั้น 5 อาคาร 6

ชื่อ : นายจักรวาล กาบบัวลอย
Name : Mr. Jakkrawal Kabbualoy
E-mail : jakkka@kku.ac.th
ตำแหน่ง : ลูกมือช่าง

บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา บริการติดตั้ง ระบบไฟฟ้า/ประปา/วัสดุ (บริเวณคณะ+หอพัก+ศูนย์ความเป็นเลิศฯ)
ติดต่อ

โทร. 157, 48248

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com