บุคลากรประจำหน่วย​

หัวหน้าหน่วยงาน

ชื่อ : นางสุพัตรา สุวรรณประเทศ
Name : Mrs.Supattra Suwannaprated
E-mail : ssupattra@kku.ac.th.
ตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไป (รักษาการหัวหน้างานบริหารทั่วไป)

ควบคุม ดูแล กำกับ ติดตามผู้ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป (ด้านบุคคล ด้านสารบรรณ ด้านสื่อสารองค์กร หอพักนักศึกษา อาคารสถานที่และยานพาหนะ)

บุคลากรภายในหน่วยงาน

ชื่อ : นางสาวปราณี เหมือนสิงห์
Name : Ms. Pranee Maunsing
E-mail : Pramua@kku.ac.th
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้าหน่วยจัดการงานทั่วไป และทรัพยากรบุคคล)

กำกับ ดูแล และติดตามงานด้านทรัพยากบุคคล,บริหารจัดการโครงการและเบิกจ่ายในระบบ,การเบิกจ่าย พ.ต.ส. , เครื่องราชอิสริยาภรณ์,แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน,ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานสายวิชาการ/สายสนับสนุน

ชื่อ : นางสาวรุ้งอรุณ น้อยเมืองคุณ
Name : Ms.Rungaroon Noymuangkun
E-mail : nrungaroon@kku.ac.th
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการบุคลากรสายวิชาการ,การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ,การออกประกาศ/คำสั่ง,การขออนุมัติไปราชการในประเทศ/ต่างประเทศ,ควบคุมวันลา ,งานวินัย,สวัสดิการ (บ้านพัก มข./กองทุนสวัสดิการ) , การจ้างผู้เกษียณ,การสรรหาคณะกรรมการประจำคณะฯ/สาขา/หลักสูตร

ชื่อ : นางสาวจีรภา มหาไชย
Name : Ms.Jeerapa Mahachai
E-mail : jeerapama@kku.ac.th
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

ประชุมกรรมการประจำคณะ/บริหารคณะ/สายสนับสนุน/ตรวจสุขภาพบุคลากร/ การเบิกจ่ายเงินด้านสวัสดิการ (วัคซีน/ตรวจสุขภาพ) / บริการเติมเงินริโก้

ชื่อ : นางสาวศรินญา พลทองสถิตย์
Name : Ms.Sarinya Ponthongsatit
E-mail : sarinya@kku.ac.th
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล

การสรรหาและสอบคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งต่าง ๆ สายวิชาการ/สายสนับสนุน,การลาศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ,สัญญาจ้างบุคลากร,การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน,พัฒนาสมรรถนะบุคลากร (ปฐมนิเทศ/จัดอบรม),การต่อใบประกอบวิชาชีพฯ,ทุนการศึกษาบุตร,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ

ชื่อ : นางสาวปุณณภาภัค ปอทอง
Name : Ms.Phunnaphaphak Portong
E-mail : phunpo@kku.ac.th
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เลขานุการผู้บริหาร

ชื่อ : นายปิยะณัฐ สมแวง
Name : Mr. Piyanat Somweng
E-mail : piyanat@kku.ac.th
ตำแหน่ง : พนักงานอัดสำเนา

รับ-ส่งหนังสือคณะ (DMS KKU) / ไปรษณียภัณฑ์/ ออกเลขหนังสือ

ชื่อ : นางสาวตันหยง นามวงศ์ษา
Name : Ms.Tanyong Namwongsa
E-mail : tanyna@kku.ac.th
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ธุรการประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ชั้น 4 อาคาร 6

ชื่อ : นางสาวฐวิกาญจน์ ป้อมหาร
Name : Ms.Thawikan Pomhan
E-mail : waewpo@kku.ac.th
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ธุรการประจำสาขาวิชาการผดุงครรภ์ ชั้น 3 อาคาร 2

ชื่อ : นางขวัญจิรา ศรีจารย์
Name : Mrs.Kwunjira Srijan
E-mail : kwunjira@kku.ac.th
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ

ธุรการประจำสาขาวิชาการศึกษาวิจัยและบริหารการพยาบาล ชั้น 3 อาคาร 6

ชื่อ : นางสาวสุจิตตรา แสนนา
Name : Ms.Sujittra Sanna
E-mail : slujsa@kku.ac.th
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ

ธุรการประจำสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก ชั้น 4 อาคาร 2

ชื่อ : นางสมพร โอดพิมพ์
Name : Mrs.Somporn Aodpim
E-mail : sompao@kku.ac.th
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ

ธุรการประจำสาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน ชั้น 2 อาคาร 1

ชื่อ : นางวิมล บุญเขื่อง
Name : Mrs.Wimol Boonkhuang
E-mail : wimobo@kku.ac.th
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ

ธุรการประจำสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ชั้น 3 อาคาร 6

ชื่อ : นางสาวธิดาภรณ์ นามโสม
Name : Ms.Tidaporn Namsom
E-mail : tidana@kku.ac.th
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ

ธุรการประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ชั้น 5 อาคาร 6
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com