หัวหน้าหน่วยงาน

ชื่อ : นางสาวณัฐิดา ประสาร
Name : Ms. Nuttida Prasarn
E-mail : sompra@kku.ac.th
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจสอบเอกสารขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามภารกิจคณะ/ตรวจสอบเอกสารสัญญาการยืมเงินทดรองจ่าย/ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขออนุมัติการเบิกจ่ายเงิน จากการดำเนินงานตามโครงการการ/กิจกรรม/การคุมยอดการขออนุมัติเงินงบประมาณ ม.ในกำกับ/การจัดทำรายงานการใช้จ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ม.ในกำกับ ประจำเดือน / ให้คำปรึกษาด้านการดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงินและบัญชี/สรุปรายงานสถานะเงินยืมทดรองจ่ายคณะฯ เข้าที่ประชุมกรรมการประจำคณะฯ ประจำทุกเดือน

บุคลากรในหน่วยงาน

ชื่อ : นายปราการ ยาพรม
Name : Mr.Prakarn Yaprom
E-mail : yprakarn@kku.ac.th
ตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

• รับเงินและนำส่งเงิน (รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน สร้างรายการรับเงิน QR-code นำเงินฝากธนาคาร ทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน)
• ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
• ระบบเงินยืมทดรองจ่าย
• จัดทำเอกสารการหักเงินเดือนหรือยกเลืกการหักเงินเดือน (ยืมเงินกองทุนต่าง ๆ )
• ทำรายงานทางการเงิน

ชื่อ : นางเสาวณี ทองจันทร์
Name : Mrs.Saowanee Thongchan
E-mail : saowa@kku.ac.th
ตำแหน่ง : นักบัญชี

• การบันทึกบัญชี
• ทะเบียนคุมยอดและเบิกจ่าย
• ตัดหนี้ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่ายในระบบ
• การรายงาน
• โอนเงินระหว่างคณะฯ ในระบบ KKUFMIS
• บันทึกการกันเงินเหลือมปีงบประมาณในระบบ KKUFMIS
• บันทึกรายละเอียดการขึ้นทะเบียนเจ้าหนี้ ในระบบ KKUFMIS

ชื่อ : นางวาสนา ฟอสเตอร์
Name : Mrs.Wasana Foster
E-mail : wasacha@kku.ac.th
ตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและบัญชี

• จัดทำรายงานการนำส่งเงิน
• การขออนุมัติงบประมาณและการเบิกจ่าย
• ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติหลักการใช้เงิน
• ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
• การบันทึกบัญชี

ชื่อ : นางสาวชัญญา พุ่มไทร
Name : Ms. Chanya Pumsai
E-mail : pladaw@kku.ac.th
ตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี

• การตรวจสอบเอกสารขออนุมัติใช้เงินค่าสอนอาจารย์พิเศษ
• คุมยอดอนุมัติหลักการและเบิกจ่ายเงินทั้งเงินงบประมาณ ม.ในกำกับ
• เงินรายได้คณะ ในสมุดคุมยอด
• บันทึกรายการขอใช้และเบิกจ่ายในระบบ KKUFMIS

ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566

ติดต่อ :
114, 48242
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com