บุคลากรประจำหน่วย​

หัวหน้าหน่วยงาน

ชื่อ : นางสาวศุลีพร คามนา
Name : Ms.Suleeporn Khamna
E-mail : ksuleeporn@kku.ac.th
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สิ่งก่อสร้าง วัสดุครุภัณฑ์ หน่วยงานภายในคณะฯ รายงานพัสดุคงเหลือประจำปี

บุคลากรภายในหน่วยงาน

ชื่อ : นายอำนวย เพียธงษา
Name : Mr.Umnioy Peathongsa
E-mail : umnpea@kku.ac.th
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

• ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
• สิ่งก่อสร้าง
• วัสดุครุภัณฑ์
• จำหน่าย ขายทอดตลาดพัสดุ

ชื่อ : นางวันเพ็ญ กาญจนะสันติสุข
Name : Mrs.Wanpen Kanjanasantisuk
E-mail : wanpka@kku.ac.th
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

• ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
• สิ่งก่อสร้าง
• วัสดุครุภัณฑ์
• หน่วยงานภายในคณะฯ

ชื่อ : นางสาวพรทิพย์ แก้วไวยุทธ
Name : Ms.Phrontip Kawviyut
E-mail : kpornthip@kku.ac.th
ตำแหน่ง : พนักงานพัสดุ

• ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
• สิ่งก่อสร้าง
• วัสดุครุภัณฑ์
• รายงานพัสดุคงเหลือประจำปี
• รับ-จ่ายวัสดุการเรียนการสอนคณะฯ
ติดต่อ :
150, 48246
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com