บุคลากรประจำหน่วย​

หัวหน้าหน่วยงาน

ชื่อ : นางฉวีวรรณ วันสาสืบ
Name : Mrs.Chaweewan Wunsasueb
E-mail : wchawe@kku.ac.th
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงานทั่วไปชำนาญงาน
                  (หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ)

• กำกับติดตาม
• ขอหน่วยคะแนน CNEU
• ต่ออายุหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

บุคลากรภายในหน่วยงาน

ชื่อ : นางสาวเจรีรักษ์ ไชยสุรีย์
Name : Ms.Jereerug Chaisooree
E-mail : wchawe@kku.ac.th
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง, การประชุมวิชาการ อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์,ทุนวิจัยบริการวิชาการ, MOU/MOA (TH)
การจัดการศึกษาหลักสูตรตลอดชีวิต

ชื่อ : นางสาวชนัญชิดา อภิโชคหิรัญ
Name : Ms.Chananchida Aphichokhiran
E-mail : sirinasa@kku.ac.th
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

• วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพทุนนวัตกรรม
• ทรัพย์สินทางปัญญา

ชื่อ : นายสันติญา พุทธลักษ์ศิริกุล
Name : Mr.Suntiya Phutthalaksirikul
E-mail : suntiya@kku.ac.th
ตำแหน่ง : นักวิชาการแผนและสารสนเทศ

• แผนฯฝ่ายวิจัย
• แผนฯความเสี่ยงฝ่ายวิจัยทุนวิจัยภายนอก
• Dashboard ฝ่ายวิจัย 
• เว็ปไซต์ รายงานตัวชี้วัด
• การจัดการความรู้
• KKUX การจัดอบรม/บรรยาย
• Research Cluster
• Faculty Practice
ติดต่อเรา :
117, 48246
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com