บุคลากรประจำหน่วย​

หัวหน้าหน่วยงาน

ชื่อ : นางสาววรรณวิสา ศรศักดา
Name : Ms.Wanvisa Sonsukda
E-mail : wanvso@kku.ac.th
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

งานจัดทำแผนปฏิบัติหน่วยพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์/งานสนับสนุนการเลือกตั้งและการสรรหาสโมสรนักศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา/งานบริหารงานโครงการ/งานจ้างนักศึกษา/งานทุนการศึกษา/งานวินัยนักศึกษา/งานศิษย์เก่าสัมพันธ์/งานพระราชทานปริญญาบัตร/บันทึกรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการที่ขออนุมัติหน่วยกิจกรรม ILP

บุคลากรภายในหน่วยงาน

ชื่อ : นางอภิชญา สมหาญ
Name : Mrs. Apichaya Somhan
E-mail : sapich@kku.ac.th
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
                  (หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา)

• ควบคุม ดูแล กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในงานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
• งานกิจการพัฒนานักศึกษา
• งานทุนการศึกษา
• งานดูแลและให้คำปรึกษานักศึกษา
• งานด้านการจัดการศึกษา
• งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

ชื่อ : นางสาวศกลวรรณ วิชาธรรม
Name : Ms.Sakonwan Vichatham
E-mail : sakovi@kku.ac.th
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ

• งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
• งานทุนการศึกษา
• งานสวัสดิการและการให้คำปรึกษา
• งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
• งานด้านธุรการ
ติดต่อ

โทร. 155, 48247

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com