บุคลากรประจำหน่วย​

หัวหน้าหน่วยงาน

ชื่อ : นางวิภารัตน์ เที่ยงดาห์
Name : Mrs.Wiparat Thiangdah
E-mail : wiptia@kku.ac.th
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

งานด้านจัดทำ มข.30 / รับคำร้องนักศึกษา / งานด้านบริการ ให้คำปรึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน / งานด้านการลงทะเบียนเรียน / งานด้านการจัดสอบ / งานด้านจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ /งานประเมินผลการศึกษา (ส่งเกรดประจำภาคการศึกษา) / งานทะเบียนประวัติ / งานด้านการขออนุมัติปริญญาแก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา / ประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต / งานบริหารโครงการฝ่ายวิชการ / งานด้านการจัดทำหลักสูตร (5 ปี/ครั้ง) ปรับปรุงหลักสูตร ป.ตรี

บุคลากรภายในหน่วยงาน

ชื่อ : นางสาวเนาวรัตน์ ปุ๊กกระโทก
Name : Ms.Naowarat Poogkratok
E-mail : naowpo@kku.ac.th
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ

• งานธุรการ 
• งานจัดการศึกษาภาคปฏิบัติ ศึกษาดูงาน เก็บข้อมูล 
• อาจารย์ผู้ช่วยสอน 
• อาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ 
• การตรวจสอบข้อมูล มคอ 3, 4, 5, 6 ในระบบฐานข้อมูล TQF

ชื่อ : นายอภิดล สมบูรณ์
Name : Mr.Apidon Somboon
E-mail : apidso@kku.ac.th
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

• การจัดทำภาระงานของอาจารย์รายบุคคล (TOR) 
• งานด้านบริการ ให้คำปรึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน 
• รับคำร้องนักศึกษา 
• งานประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
• งานรับเข้าศึกษา 
• งานด้านการประเมินผลผ่าน Web 
• งานทะเบียนประวัติ 
• งานจัดสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
• งานด้านการประชุม พย.บ. 
• งานด้านการจัดทำหลักสูตร (5 ปี/ครั้ง) ปรับปรุงหลักสูตร ป.ตรี
ติดต่อ

โทร. 116, 48240

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com