รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

รศ.ดร.ชัจคเณค์ แพรขาว
รองคณบดีฝ่ายบริหาร และยุทธศาสตร์

ผศ.ดร.สมจิตร เมืองพิล
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และบริการวิชาการ

รศ.ดร.สมรภพ บรรหารักษ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และการต่างประเทศ

ผศ.ดร.นิตยา พันธ์งาม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยี และประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร.นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และกิจการพิเศษ

อ.ดร.อรุณณี ใจเที่ยง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์

นางนันทิยา บุญเปียง
ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะพยาบาลศาสตร์

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com