รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณชนก จันทชุม
Assoc. Prof. Dr.Wanchanok Juntachum
E-mail : wancha_p@kku.ac.th

Research Cluster

Assoc.Prof.Dr.Wanchanok Juntachum, RN, Ph.D.

Head of Department of Education, Research, and Nursing Administration

          Associate Professor Dr. Wanchanok Juntachum is a lecturer in the Department of Education, Research, and Nursing administration, Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand. She has been actively involved in nursing research for the past 20 years. Her research interests include smoking prevention, safety culture, clinical supervision, coaching, risk management and nursing outcomes. She has led a range of successful consultancies focused on statistics and research methods to best support learners and learning in the healthcare professions. She currently serves on the editorial board of the journal of Nursing Science and Health.

BIO :
          Associate Professor Dr. Wanchanok Juntachum is who has conducted nursing research for the past 20 years. Her research interests include smoking prevention, safety culture, clinical supervision, coaching, risk management, and nursing outcomes. She has had a range of successful consultancies focused on statistics and research methods to best support learners and learning in the healthcare professions. She is on the editorial board of the journal of Nursing Science and Health.

Degrees :
          • Ph.D. Applied Behavioral Sc. Research
          • M.N.S. (Applied Statistics) National Institute of Development Administration, Thailand
          • B.Sc. (Nursing and Midwifery) Prince of Songkla University, Thailand

Expertise :
          Statistics and Research Methodology in Nursing Research in Health Sciences and Nursing Administration

Research Interest :
          Patient safety, Nursing Outcomes, Coaching

1. การประเมินผลหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
2. การประเมินผลหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
3. ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างการนิเทศทางคลินิกการบริหารความเสี่ยงทางคลินิก และผลลัพธ์ทางการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลระดับตติยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ .
4. การพัฒนารูปแบบการสอนงานในการปฏิบัติการพยาบาลของพี่เลี้ยงโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น.
5. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการบริการพยาบาลที่มีคุณภาพของผู้บริหารทางการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
6. การรับรู้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาตนเองของพยาบาลพี่เลี้ยง ที่ปฏิบัติงานในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
7. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความปวดของพยาบาลวิชาชีพในผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลศูนย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ .
8. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขตบริการสุขภาพที่ 9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ .
9. ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วยกับคุณภาพบริการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน เขตบริการสุขภาพที่ 7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย .
10. ผลการสอนแบบเชิงรุกต่อความรู้ของนักศึกษาพยาบาลในวิชาสถิติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
11. ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้ป่วยกับคุรภาพบริการพยาบาล ตามการรับรู้ของพยาบาลห้องผ่าตัด.
12. ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมความปลอดภัยกับการรับรู้ผลลัพธ์ทางการพยาบาลในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย .
13. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและการรับรู้วัฒนธรรมความปลอดภัยต่อการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขตบริการสุขภาพที่ 9 .

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com