คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครพยาบาลเวชปฎิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)

          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครพยาบาลเวชปฎิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ทั่วประเทศ อาจารย์ และผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) หัวข้อ : การบริการสุขภาพปฐมภูมิมิติใหม่ (ในรูปแบบออนไลน์) จัดระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567           – รับจำนวน 200…

คณะพยาบาลศาสตร์ มข. เดินหน้าผสานความร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 7

            เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินหน้าผสานความร่วมมือทางวิชาการในการจัดทำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ร่วมกับ แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลขอนแก่น และโรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพที่ 7 จำนวน 12 โรงพยาบาล นำโดย โรงพยาบาลขอนแก่น, โรงพยาบาลพล, โรงพยาบาลบ้านไผ่, โรงพยาบาลชุมแพ, โรงพยาบาลร้อยเอ็ด, โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ,…

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมต้อนรับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสเข้ารับการตรวจเยี่ยม ติดตามนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ฯ และมอบเงินทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา

          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสตรวจเยี่ยมและติดตามนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม 2204 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.สมรภพ บรรหารักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม…

ศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567

          เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เป็น ผู้กล่าวเปิดงาน และ ผศ.แก้วกาญจน์ เสือรัมย์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการแสดงออกของเด็กๆ ส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม…

คณะพยาบาลศาสตร์จัดอบรม “การใช้ AI & Digital ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพื่อนำสู่การสอนกระบวนทัศน์ใหม่

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยฝ่ายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดอบรม “การใช้ AI & Digital ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน” โดย ผศ.ดร.นิตยา พันธ์งาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยี และประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวเปิดการอบรม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ Generative AI และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการพัฒนาการเรียนการสอน เช่น การประยุกต์ใช้ Generative…

1 2 14

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com