คณะพยาบาลศาสตร์ มข. เดินหน้าผสานความร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 7

            เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินหน้าผสานความร่วมมือทางวิชาการในการจัดทำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ร่วมกับ แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลขอนแก่น และโรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพที่ 7 จำนวน 12 โรงพยาบาล นำโดย โรงพยาบาลขอนแก่น, โรงพยาบาลพล, โรงพยาบาลบ้านไผ่, โรงพยาบาลชุมแพ, โรงพยาบาลร้อยเอ็ด, โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ,…

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมต้อนรับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสเข้ารับการตรวจเยี่ยม ติดตามนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ฯ และมอบเงินทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา

          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสตรวจเยี่ยมและติดตามนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม 2204 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.สมรภพ บรรหารักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม…

ศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567

          เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เป็น ผู้กล่าวเปิดงาน และ ผศ.แก้วกาญจน์ เสือรัมย์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการแสดงออกของเด็กๆ ส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม…

คณะพยาบาลศาสตร์จัดอบรม “การใช้ AI & Digital ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพื่อนำสู่การสอนกระบวนทัศน์ใหม่

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยฝ่ายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดอบรม “การใช้ AI & Digital ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน” โดย ผศ.ดร.นิตยา พันธ์งาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยี และประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวเปิดการอบรม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ Generative AI และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการพัฒนาการเรียนการสอน เช่น การประยุกต์ใช้ Generative…

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี

          เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.ชัจคเณค์ แพรขาว รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรเป็นผู้แทนของคณะฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครบรอบ 31 ปี ประจำปี 2566 โดยในปีนี้ได้ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ บริเวณองค์พระพุทธหฤทัยสัมฤทธิ์ผล…

ศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดกิจกรรมกีฬาสีและปีใหม่

          เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567 ศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีและปีใหม่ ณ อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ กองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายดี มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โดย รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยบุคลากร ประธานและกรรมการชมรมผู้ปกครอง พร้อมผู้ปกครอง ร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ…

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต รุ่นที่ 1

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โดยหน่วยไตเทียม ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ ผู้ผ่านอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต รุ่นที่ 1 โดยการอบรมดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 – 29 ธันวาคม 2566 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจนโยบายและระบบบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการบําบัดทดแทนไต มีความรู้และทักษะในการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะต่างๆ ซึ่งได้มีการจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 โดยผู้ผ่านการอบรมเข้ารับมอบใบประกาศนียบัตรครบถ้วน และพิธีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดกิจกรรม Party Christmas

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้จัดกิจกรรม Party Christmas โดยเด็กๆรวมถึงคุณครูได้ร่วมกันแต่งกายในธีมคริสต์มาส (ซานต้าและซานตี้) เด็กๆ มีความสุขกับกิจกรรม ทั้งการร้องเพลงและรับประทานขนมร่วมกันกับเพื่อนๆ ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่ดี พร้อมต่อการเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายและส่งเสริมการแสดงออกของเด็กๆ ทางศูนย์ความเป็นเลิศฯ และคณะพยาบาลศาสตร์ ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมส่งมอบความสุข สนุกสนาน ผ่านกิจกรรมดังกล่าว

1 2 13

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com