เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร
คุณสมบัติผู้สมัคร
Soft Skills
ปฏิทินกิจกรรม
เอกสาร Download
ติดต่อ – สอบถาม
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก เชื่อว่าพยาบาลที่เข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นผู้มีศักยภาพที่แตกต่างกัน สามารถพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญการพยาบาลเฉพาะสาขาได้โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้รับคำชี้แนะ/สนับสนุน พัฒนาศักยภาพจากผู้เชี่ยวชาญ (coaching) และการฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่อง
              มหาบัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรจะเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางการวิจัย วิชาการ และวิชาชีพ มีความรู้อย่างลึกซึ้งในศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ทางการพยาบาลเด็ก และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน สำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปี ทั้งในภาวะสุขภาพดี เสี่ยงต่อความเจ็บป่วย  มีภาวะเจ็บป่วยในระยะเฉียบพลัน ฉุกเฉิน วิกฤต เรื้อรังและระยะสุดท้ายของชีวิต โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในการพยาบาลเด็ก  ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ดูแล  ฟื้นฟูสุขภาพ และการเป็นผู้จัดการสุขภาพ  โดยคำนึงถึงความเป็นบุคคลของเด็กอย่างเป็นองค์รวมภายใต้บริบทของครอบครัว และเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง  ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมและ/หรือเทคโนโลยีสุขภาพทางการพยาบาลเด็ก
วัตถุประสงค์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) มีการจัดการศึกษาหลายรูปแบบ และมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิชาการ  และทักษะการวิจัย  เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีสมรรถนะดังต่อไปนี้
1.      มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพทั้งในการปฏิบัติการพยาบาลเด็ก การทำวิจัยและงานวิชาการ
2.      มีความรู้อย่างลึกซึ้งในศาสตร์ทางการพยาบาลเด็กและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
3.      บูรณาศาสตร์ทางการพยาบาลเด็ก ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง หลักฐานเชิงประจักษ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติการพยาบาลเด็ก และสามารถสร้างผลงานวิจัยหรือพัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเด็ก
4.      เป็นผู้นำทางคลินิก สามารถทำงานเป็นทีมและริเริ่มการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ และมีความไวทางวัฒนธรรม
5.      มีความฉลาดด้านเทคโนโลยีดิจิตัลและสารสนเทศ สามารถเผยแพร่ผลงานอย่างมีมาตรฐาน
ผลการเรียนที่คาดหวัง
โครงสร้างหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com