คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสตรวจเยี่ยมและติดตามนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม 2204 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.สมรภพ บรรหารักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา พันธ์งาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีและประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์ ดร.อรุณณี ใจเที่ยง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นางอภิชญา สมหาญ หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา

และนักศึกษา จำนวน 14 ราย ประกอบด้วย นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 6 ราย นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 4 ราย นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 ราย และ นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 3 ราย ให้การต้อนรับ คุณกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น คุณขนิษฐา พินิตพานิชย์ คุณนวลนฤมล พิรุนสาร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น และ คณะกรรมการเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น ในโอกาสเข้ารับการตรวจเยี่ยมและติดตามนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2566 และได้มอบเงินทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา รายละ 3,000 บาท

          ในโอกาสนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นร่วมอวยพรและให้กำลังใจนักศึกษาในการศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพื่อให้ก้าวไปสู่การสำเร็จการศึกษา มีอาชีพที่ดีต่อไป

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com