เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เป็น ผู้กล่าวเปิดงาน และ ผศ.แก้วกาญจน์ เสือรัมย์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการแสดงออกของเด็กๆ ส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และเตรียมพร้อมเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงของเด็กกลาง เด็กโต และเตรียมอนุบาลตามลำดับ ทางศูนย์ความเป็นเลิศฯ และคณะพยาบาลศาสตร์ ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ร่วมส่งมอบความสุข ความสนุกสนานกับเด็กๆ ตลอดระยะเวลาของการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com