เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยฝ่ายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดอบรม “การใช้ AI & Digital ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน” โดย ผศ.ดร.นิตยา พันธ์งาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยี และประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวเปิดการอบรม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ Generative AI และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการพัฒนาการเรียนการสอน เช่น การประยุกต์ใช้ Generative AI, Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), Big data &learning analytic เป็นต้น เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนการสอนและการพัฒนาสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อยุคสมัย และก้าวสู่การพัฒนาการสอนแบบกระบวนทัศน์ใหม่ ซึ่งในการจัดอบรมฯ มีคณาจารย์ให้ความสนใจและเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com