โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โดยหน่วยไตเทียม ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ ผู้ผ่านอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต รุ่นที่ 1 โดยการอบรมดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 – 29 ธันวาคม 2566 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจนโยบายและระบบบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการบําบัดทดแทนไต มีความรู้และทักษะในการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะต่างๆ ซึ่งได้มีการจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 โดยผู้ผ่านการอบรมเข้ารับมอบใบประกาศนียบัตรครบถ้วน และพิธีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com