เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30 – 12.00 น.
คณะพยาบาลศาสตร์ โดยศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสองภาษา สกลนคร นำโดย ผศ.แก้วกาญจน์ เสือรัมย์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย นางสาวนภัทร นามสีฐาน รักษาการตำแหน่งหัวหน้างานกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันดังกล่าว จำนวน 5 ท่าน นำโดย นางสาววชิรญาณ์ สิทธิเดชไพศาล นางสาวมลฤดี โคตรวิชา นางสาวณัฐกานต์ เอี่ยมทรัพย์ นางสาวฉัตรมณี ฐานทองดี และนางสาวสุวนันท์ ไขไพวัน ซึ่งได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมดูแลเด็กปฐมวัยของศูนย์ฯ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการดูแลเด็กปฐมวัย เพื่อนำความรู้มาปรับและพัฒนากระบวนการทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียนสองภาษาสกลนครต่อไป
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com