เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-11.00 น. ศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดี รศ. ดร. อัมพรพรรณ ธีรานุตรกล่าวเปิดงาน กิจกรรมประกอบไปด้วย การแสดงของเด็กเตรียมอนุบาล 1 เตรียมอนุบาล 2 และเตรียมอนุบาล 3 ซึ่งกิจกรรมลอยกระทงมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้วัฒนธรรมอันดีงามของไทยและส่งเสริมการแสดงออกของเด็กๆ ทางศูนย์ความเป็นเลิศฯ และคณะพยาบาลศาสตร์ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมส่งมอบความสุข สนุกสนาน ผ่านกิจกรรมดังกล่าว

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com