กิจกรรมประจำเดือน

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง “นโยบาย มข. กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” แนวทางการจัดทำข้อเสนอแนะโครงการ เพื่อขอแหล่งทุนปี 2564-2565

(more…)

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง “นโยบาย มข. กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”

กิจกรรมประจำเดือน

(more…)

Research Clinic and Publication

กิจกรรมประจำเดือน

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 2

(more…)

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 2

กิจกรรมประจำเดือน

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่) รุ่นที่ 16

(more…)

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่) รุ่นที่ 16

กิจกรรมประจำเดือน

(more…)

เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด และการแปรผลคลื่นหัวใจ (Advance Technique in ECG and Cardiovascular Nursing)

หลักสูตรเฉพาะทาง

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 2

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 2

Read More

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่) รุ่นที่ 16

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่) รุ่นที่ 16

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด และการแปลผลคลื่นหัวใจ รุ่นที่ 15

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด และการแปลผลคลื่นหัวใจ รุ่นที่ 15 20 – 23 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

Read More

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล ประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิชาชีพการพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประกวดการนำเสนอผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์

Read More