ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด และการแปลผลคลื่นหัวใจ รุ่นที่ 15

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด และการแปลผลคลื่นหัวใจ รุ่นที่ 15 20 – 23 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

Read More

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล ประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิชาชีพการพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประกวดการนำเสนอผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์

Read More