ประชาสัมพันธ์_เวชปฏิบัติทารกแรกเกิด รุ่น 2_1
feminist theory and feminist research-2
Faculty practice-2
S__38895627
nuresearch_051119
291019_adult_15th
Research clinic & Publication รศ.จินตนา, ผศ.พีรพงษ์
Publication clinic_รศ.ดร.วรรณชนก จันทชุม_3 ต.ค.62
โครงการECG 2563_17 September 2019
Publication Clinic_2019-2020-1
Publication clinic_ผศ.ดร.ดลวิวัฒน์ แสนโสม
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

กิจกรรมประจำเดือน

บรรยาพิเศษเรื่อง

นโยบายระบบสุขภาพในระดับนานาชาติ และประเทศไทย พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์ในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย

และ

กฏหมายและประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย (เพิ่มเติม…)

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ และผู้ที่สนใจร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ

กิจกรรมประจำเดือน

ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าอบรม Faculty practice (เพิ่มเติม…)

ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าอบรม Faculty practice

กิจกรรมประจำเดือน

(เพิ่มเติม…)

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง Feminist theory and Feminist research

กิจกรรมประจำเดือน

(เพิ่มเติม…)

Research Clinic and Publication

กิจกรรมประจำเดือน

(เพิ่มเติม…)

การพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 5

หลักสูตรเฉพาะทาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป