หัวหน้ากลุ่มวิจัย

สมาชิกกลุ่มวิจัย
ศ.ดร.ดารุณี จงอุดมการณ์

รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร

รศ.เพชรไสว ลิ้มตระกูล

รศ.พิมภา สุตรา

อ.ดร.นิศาชล บุบผา

อ.ดร.กิตติภูมิ ภิญโย

อ.ดร.อรุณณี ใจเที่ยง

อ.ขนิษฐา พรมกระโทก