การพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถ สู่การเป็นพยาบาลผู้ที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้ป่วย และประชาชนได้นั้น ยังต้องเป็นคนดี เพื่อให้อยู่ในสังคม ช่วยเหลือสังคม อุทิศตน มีจิตอาสา โดยการกล่อมเกลามาตั้งแต่เรียนปี 1 เพื่อให้เป็นผู้มีจิตอาสา และเป็นผู้มีความสุข จากการทำเพื่อผู้อื่นในฐานะเป็นพยาบาล ทำประโยชน์ ประกอบอาชีพที่มีคุณภาพต่อสังคม ให้นักศึกษาเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุ

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 6706 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประกวดการนำเสนอผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ นายเศกสิทธิ์ พรหมพฤฒา นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา ผู้แทนจากศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาลของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ซึ่งการนำเสนอนวัตกรรมดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงการนวัตกรรมทางการพยาบาล 261491 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนวัตกรรมทางการพยาบาล จำนวน 14 กลุ่ม ซึ่งการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้คิด วิเคราะห์ประเด็นปัญหา และแนวโน้มปัญหาทางสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับทางการพยาบาล พร้อมกับเลือกปัญหานั้นมาวางแผนสร้างนวัตกรรมและ ประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิชาชีพการพยาบาลให้เกิดเป็นผลงานที่จะใช้ประโยชน์ต่อไป