#ดู / ดาวน์โหลด
อัตราการเรียกเก็บค่าส่งบทความเพื่อขอรับการลงตีพิมพ์และค่าสมัครสมาชิก วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ดู / ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การบริหารกองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ดู / ดาวน์โหลด
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะพยาบาลษาสตร์ มขดู / ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์ในการรับทุนสนับสนุนฝึกอบรมรักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Traning) ร่วมกับสถาบันต่างประเทศดู / ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการให้ทุนสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐิ์ทางการพยาบาล ของนักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มข.ดู / ดาวน์โหลด
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะพยาบาล มขดู / ดาวน์โหลด
กองทุนวิจัย นวันกรรม และบริการวิชาการ คณะพยาบาล มข.ดู / ดาวน์โหลด
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดตั้ง กองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการของส่วนงาน พ.ศ.2563ดู / ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเรียกเก็บและจัดสรรค่าบำรุงมหาวิทยาลัย จากการให้บริการวิชาการและวิจัยดู / ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัย การบริการวิชาการ และวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย การบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560ดู / ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ ของคณะพยาบาลษาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 36/2560ดู / ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการเรียกเก็บและจัดสรรค่าบำรุงคณะพยาบาลศาสตร์ จากการบริการวิชาการดู / ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 42/2560ดู / ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติหนังสือมอบอำนาจดู / ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การจัดการฝึกอบรมหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training)ดู / ดาวน์โหลด
การรับสมัครทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) ประจำปี 2562ดู / ดาวน์โหลด
กลุ่มวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 29/2559ดู / ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนวิจัย การบริการวิชาการ และวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย การบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2560ดู / ดาวน์โหลด
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการดำเนินโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1880/2559ดู / ดาวน์โหลด
อัตราการเรียกเก็บค่าส่งบทความเพื่อขอรับการลงตีพิมพ์และค่าสมัครสมาชิก วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์Download / View
ดู / ดาวน์โหลด