แปรงสีฟันสวมนิ้วมือสำหรับบุคคลที่มีปัญหาในการควบคุมมือ

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยในการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟังของผู้สูงอายุที่มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรงและมีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวของข้อมือ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรงมีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวของข้อมือ สามารถทำกิจวัตรประจำวันในการดูแลช่องปากและฟันได้ด้วยตนเอง

Nurse’Talk Application

การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมในยุคศตวรรษที่ 21 เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมขึ้น มีการเชื่อมโยงข้อมูล ข่าวสาร ใช้เทคโนโลยีสื่อสารแบบไร้พรมแดน การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและโครงสร้างทางสังคมอย่างรวดเร็ว มีเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อเข้ามาประกอบอาชีพ และการรับบริการทางด้านสาธารณสุขของชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น

Using a mobile application to screen for stress and depression in Science & Arts students, Khon Kaen University: A Feasibility study.

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและขยายตัว อย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตทําให้คนในสังคมต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความรู้ที่จะสามารถป้องกันตัวเองจากผลกระทบ ของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้