การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาทักษะทางวิชาชีพการพยาบาล (ห้องปฏิบัติการพยาบาล)
(Nursing Skill Development Center)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ลักษณะของหน่วยงาน

ศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพการพยาบาล (ห้องปฏิบัติการพยาบาล) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางวิชาชีพการพยาบาล สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การฝึกทักษะทางการพยาบาล  ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา อันมีความสำคัญยิ่งต่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพใน ทุกหลักสูตร ทั้งระดับพยาบาลศาสตรบัณฑิต บัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรของคณะพยาบาลศาสตร์ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนงานวิจัยทางการพยาบาล และการบริการวิชาการแก่สังคม สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการฝึกทักษะปฏิบัติการพยาบาลสำหรับนักศึกษาในทุกหลักสูตร ทั้งระดับพยาบาลศาสตรบัณฑิต บัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรของคณะพยาบาลศาสตร์
  2. เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนฝึกปฏิบัติการพยาบาลและงานวิจัยทางการพยาบาล
  3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้ข้อมูลและให้บริการเกี่ยวกับงานห้องปฏิบัติการพยาบาลในการ การบริการวิชาการแก่สังคม สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  และบุคคลทั่วไป

วิสัยทัศน์ (Vision)

แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ บริการรวดเร็วประทับใจ  อุปกรณ์ครบถ้วนทันสมัยสุขใจในการฝึกทักษะ

พันธกิจ (Mission)

บริการถ้วนหน้า  เอื้อการศึกษาอิสระ  พัฒนาทักษะทางการพยาบาล  ผสมผสานงานวิจัย

โครงสร้างคณะกรรมการศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพการพยาบาล