ระเบียบการให้บริการห้องปฏิบัติการพยาบาล

กำหนดเวลาเปิดให้บริการของห้องปฏิบัติการพยาบาล

 • วันจันทร์  –  วันศุกร์                                           เปิดเวลา  08.30 – 16.30 น.
 • วันเสาร์   –  วันอาทิตย์  และวันหยุดราชการ              ปิดทำการ

     การเปิดให้บริการนอกเวลาราชการ (เฉพาะช่วงเทอมต้น หรือ มีการจัดการเรียนการสอน)

 • วันจันทร์ – วันศุกร์   เปิดให้บริการเวลา 16.30 – 18.30 น.
 • วันเสาร์                   เปิดให้บริการเวลา  08.30 – 16.30 น.           วันอาทิตย์               เปิดให้บริการตามตารางที่ขอใช้บริการ

การให้บริการ

การยืมวัสดุ – อุปกรณ์

ผู้มีสิทธิ์ยืม  คือ  นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ทุกหลักสูตร  อาจารย์  เจ้าหน้าที่คณะพยาบาลศาสตร์  นักศึกษาต่างคณะฯ  และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการยืมอุปกรณ์ และขอใช้ห้อง

 1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาบำบัดทางการพยาบาลเบื้องต้น ต้องฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการพยาบาลตลอดภาคการศึกษา  ให้ชำระค่าประกันของเสียหายจำนวน 200 บาท พร้อมรับกระเป๋าฝึกปฏิบัติการด้วยตนเอง 1 ใบ  ซึ่งเงินจำนวนนี้จะคืนให้เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนและไม่มีความเสียหายใดๆ
 2. การขอใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาล  ให้กรอกแบบฟอร์มแล้วยื่นต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพยาบาล ล่วงหน้า 2 วัน ในกรณีที่มีการขอใช้ห้องในวันและเวลาเดียวกัน  ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการผู้รับผิดชอบ
 3. การยืมและคืนอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล  ให้กรอกแบบฟอร์มและยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (โดยส่งรายการยืมอุปกรณ์ที่ต้องการยืมล่วงหน้า 1 วัน)
 4. การยืมอุปกรณ์ในแต่ละครั้งกำหนดเวลายืมได้ 1 สัปดาห์
 5. การส่งคืนอุปกรณ์  จะต้องให้อยู่ในสภาพที่สะอาด เรียบร้อย  พร้อมใช้งานได้ในครั้งต่อไป  และต้องส่งที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง  ที่ห้องปฏิบัติการพยาบาลในวันและเวลาที่กำหนด
 6. หากต้องการยืมอุปกรณ์นั้นต่อ  ต้องนำกลับมาคืนก่อนจึงจะสามารถยืมต่อได้
 7. ในกรณีที่อุปกรณ์ที่ยืมไปเกิดชำรุด  แตกหัก  ใช้การไม่ได้ หรือสูญหายจะต้องรับผิดชอบในการชดใช้ (ตามดุลยพินิจของกรรมการห้องปฏิบัติการพยาบาล)
 8. หากส่งคืนอุปกรณ์เกินกำหนดเวลา  ต้องจ่ายค่าปรับ 3 บาท/ชิ้น/วัน

การยืมครุภัณฑ์

ผู้มีสิทธิ์ยืม  คือ  อาจารย์  และสถาบันที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการยืมครุภัณฑ์

 • กรณีผู้ยืม  คือ  อาจารย์ภายในคณะพยาบาลศาสตร์  ใช้ในการเรียนการสอนหรือบริการวิชาการ  ให้กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการล่วงหน้า  1 วัน
 • กรณีผู้ยืม  คือ  สถาบันที่เกี่ยวข้องขอยืมครุภัณฑ์ออกนอกสถานที่  ให้ทำหนังสือถึงคณบดี  เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนอย่างน้อย  3  วัน