ห้องปฏิบัติการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 6 ชั้น 5 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น

โทร. 0-4320-2407 ต่อ 121 , เบอร์ภายใน 48251

มือถือ 0846010376 (คุณจินตนาพร คงสวรรณสม)