นางจินตนาพร คงสุวรรณสม

พนักงานห้องปฏิบัติการ

นางสมบูรณ์ คำอ้อ
พนักงานผลิตทดลอง

นางสาวกนกพร สหุนาฬุ
พนักงานห้องทดลอง