นางจินตนาพร คงสุวรรณสม
พนักงานห้องปฏิบัติการ

นางสมบูรณ์ คำอ้อ
พนักงานผลิตทดลอง

นางสาวกนกพร สหุนาฬุ
พนักงานห้องทดลอง

นางสาวณัฐรัฐ มูลมาตย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์